ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ระดับปฐมวัย  (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๕๕ )
                ๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น คน
                ๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๒๒  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   
ระดับชั้นเรียน
จำนวนห้อง
เพศ
รวม
เฉลี่ย
ชาย
หญิง
ต่อห้อง
อ.๑
๑๒
๒๐-๒๕  คน
อ.๒
๑๐
๒๐-๒๕  คน
รวม
         
๑๒
๑๐
๒๒

รวมทั้งหมด
         
๑๒
๑๐
๒๒

               

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๕๕)  
                ๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๕๗ คน
                ๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๕๗  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน             
       เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ระดับชั้นที่เปิดสอน
จำนวน
ห้อง
จำนวนนักเรียน
รวม
ชาย
หญิง
ประถมศึกษาปีที่ ๑
๑๒
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
๑๒
๑๗
รวม
๓๓
๒๔
๕๗
รวมทั้งสิ้น
๓๓
๒๔
๕๗