ข้อมูลบุคลากร

                        ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
                                   ชื่อ-สกุล  นายสุรพงษ์  รัตนโคตร   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขา เอเซียศึกษา  โทรศัพท์  ๐ - ๘๓๓๘ - ๔ - ๖๗๗๖
                        ) รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

                                   ชื่อ-สกุล นายประสพ  วงศ์เจริญ  วุฒิการศึกษาสูงสุด คบ.เกษตรกรรม
 โทรศัพท์   ๐๘๒-๓๗๗๘๑๖  
                                
                         ) รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารวิชาการ

                                   ชื่อ-สกุล นางสาววรรณิภา  แป้นทอง  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารเพื่อการศึกษา   และ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๖๕๑๑๐๙
                        ) รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

                                    ชื่อ-สกุล  นางนันา  โสมทอง   วุฒิการศึกษาสูงสุด  .บ.นาฎศิลป์
โทรศัพท์  ๐๘๑-๒๖๕๑๑๐๙ 
                                    
                          ) รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป

                                   ชื่อ-สกุล นายเจษฎา  สามใจ  วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 โทรศัพท์  ๐๘๔-๗๑๓๒๖๗๔

                                   ชื่อ-สกุล นางสาวณัฏฐนันท์  แดงเรียงรัมย์  วุฒิการศึกษาสูงสุด วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์    
โทรศัพท์  ๐๘๔-๗๒๖๕๕๐๕


                                   ชื่อ-สกุล นายธรรมนูญ  ชื่นบาน  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
 โทรศัพท์  ๐๘๕-๐๙๗๕๕๖๓                                    ชื่อ-สกุล นางพวงศรี  แก้วหอม  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศ..ภาษาไทย 
 โทรศัพท์  ๐๘๙-๙๑๗๖๙๓๘


                                        ชื่อ-สกุล นายอำคา  รัตนวัน  วุฒิการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ ๓
 โทรศัพท์  ๐๘๙-๙๑๗๖๙๓๘
                         ชื่อ-สกุล นายเกรียงไกร  คำศรี   วุฒิการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
 โทรศัพท์  ๐๘๙-๙๑๗๖๙๓๘

                                    ชื่อ-สกุล นางสุภาพร  สมยิ่ง  วุฒิการศึกษาสูงสุด  มัธยมศึกษาปีที่ ๓   
 โทรศัพท์  ๐๘๙-๙๑๗๖๙๓๘